آسمان هفتم

 

ز کف داده حقیقت گوهــرش را

چه می گویم ز گوهر بهترش را

پرستویی که در کـنج قفس بود

شکستند از جفـا بال و پرش را
مبادا پیک هستی زین مصیبت

خبــر سازد به جنت مادرش را

چگونه فاطــــمه در کنج زندان

ببیند نور چشمـــــــان تَرَش را


/ 0 نظر / 35 بازدید