انتظار

 

 

 

 

ای آخرین پیغام سبز!

نقاش صبا چمنها آراست و فراش خزان ورقها افشاند, و بس بانگ مرغ و بوی گل برخاست, اما هنوز نوبت انتظار است و قیامت غیبت.

ما هم عریضه دلتنگ می خوانیم و هم نامه شکر طومار می کنیم. باشد که از این دوراهه منزل یکی به مقصد می رسد.

فراش خزان ورق بیافشاند           نقاش صبا چمن بیاراست

ما را سر باغ و بوستان نیست       هر جا که تویی تفرج آنجاست

 

/ 0 نظر / 18 بازدید