میهمانی رب مسلمین است رمضان

دعوت به بهشت خلد برین است رمضان

آشنائی بیگانه به دین است رمضان 

تعطیلی جنگ و جدل و تهمت و کذب

پرهیز ز ریا ، خدعه و کین است رمضان

ماه رمضان

دوری ز طعام و هر خوراکی و شراب  

میهمانی رب مسلمین است رمضان

روی تافتن از نگاه مسموم و پلید

چشم دوخته در کتاب دین است رمضان

نشنیدن گفته های بی ربط و اساس

هر صحبتی از روی یقین است رمضان

هر عضو بدن صبور گردد به صیام

شیطان لعین سخت به کمین است رمضان

قلب و دل و فکر ما اگر روزه بود

حق باعث رحمت قرین است رمضان

ما را تو " پناه " ده ز شیطان رجیم

ابلیس خبیث سخت غمین است رمضان

 

/ 0 نظر / 17 بازدید