جلوه های نور رویت دیدنیست
بوسه بر لعل لب تو چیدنیست
در کنار سفره احسان تو
 جام عشقت با لقا نوشیدنیست

 

****

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت
جانم بسوختی و به جان دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دست زدامن بدارمت

      یا رب المهدی بحق المهدی اشف صدر المهدی بظهور الحجت

/ 0 نظر / 6 بازدید